Tạp chí dạy và học Hóa học
Chuyên trang chia sẻ kinh nghiệm Dạy và học hóa học


Hóa học Đại học

12.08.2010

Cơ Chế Và Phản Ứng Hóa Học Hữu Cơ


- Đề thi thử Đại học
- Phuơng pháp giải nhanh
- Sách hóa học

Cuốn sách “Cơ chế và phản ứng hoá học hữu cơ” này được biên soạn trên cơ sở cuốn “Cơ sở lý thuyết hoá hữu cơ” nhằm bổ sung thêm những kiến thức cơ bản và hiện đại về liên kết hoá học, các hiệu ứng cấu trúc, hoá học lập thể, nhất là các cơ chế phản ứng cụ thể trong các loại phản ứng cơ bản của hoá học hữu cơ như phản ứng thế gốc, electrophin và nucleophin; phản ứng cộng gốc, electrophin và nucleophin; phản ứng tách; phản ứng chuyển vị; phản ứng nhiệt và quan hoá; phản ứng oxy hoá khử.

TẬP 1

Mục lục:
Lời nói đầu
Các chữ viết tắt và thuật ngữ
Chương 1. Liên kết hoá học

1. Obitan nguyên tử
2. Độ âm điện
3. Obitan phân tử
4. Liên kết hoá học
5. Cấu trúc electron của phân tử
6. Tính thơm và hợp chất thơm
7. Thuyết cộng hưởng và mosomer
Chương 2. Hiệu ứng cấu trúc và hoạt tính
1. Hiệu ứng cảm ứng
2. Hiệu ứng liên hợp
3. Hiệu ứng siêu liên hợp
4. Hiệu ứng lập thể
5. Quy luật ảnh hưởng của nhóm thế
6. Axit và bazơ hữu cơ
7. Quan niệm về axit – bazơ cứng mềm
8. Hiệu ứng cấu trúc đến lực axit – bazơ
9. Tính axit của dung môi
10. Cơ chế phản ứng chuyển proton
11. Xúc tác axit bazơ
12. Hiện tượng tautome
Chương 3. Hoá học lập thể
1. Đồng phân hình học
2. Đồng phân quang học
3. Đồng phân cấu dạng
4. Đồng phân của hệ vòng ngưng tụ
5. Hoá học lập thể động
6. Sự tạo thành các trung tâm không trùng ảnh vật
Chương 4. Phản ứng hữu cơ và cơ chế phản ứng
1. Phân loại phản ứng hữu cơ
2. Phản ứng hữu cơ
3. Chỉ số khả năng phản ứng
4. Phương pháp nghiên cứu và thiết lập cơ chế
5. Trạng thái chuyển tiếp hay phúc hoạt hoá
6. Chất trung gian
7. Tiên đề Hammond – Quy tắc BEP
8. Khống chế động học và nhiệt động học
9. Hiệu ứng đồng vị
10. Hiệu ứng không gian và hằng số không gian
11. Hiệu ứng tiếp cận hay nhân tố lập thể tiếp cận
12. Dung môi và hiệu ứng dung môi
13. Xúc tác của phản ứng hữu cơ
14. Các tiểu phân trung gian trong phản ứng hữu cơ

PASSWORD: www.chem4all.vn

File name: CoChe&PhanUngHoaHocHuuCo.ThaiDoanTinh.pdf
File size:40.70 MB

http://letitbit.net/download/36547.3618574bf1427fa7df7e7810bc6ea133b/CoChe_PhanUngHoaHocHuuCo.ThaiDoanTinh.pdf.html

TẬP 2

Mục lục:
Lời nói đầu
Các chữ biết tắt và thuật ngữ
Chương 5: Phản ứng thế nucleophin của Hyđrocacbon aliphatic
Chương 6: Phản ứng thế nucleophin của hyđrocacbon thơm
Chương 7: Phản ứng thế electrophin của hyđrocacbon aliphatic
Chương 8: Phản ứng thế electrophin của hợp chất thơm
Chương 9: Phản ứng tách E
Chương 10: Phản ứng cộng electrophin
Tài liệu tham khảo.

PASSWORD: chem4all.vn

File name: CoChe&PhanUngHoaHocHuuCo.ThaiDoanTinh.Tap2.pdf
File size:25.88 MB

http://letitbit.net/download/62220.62c013960356add13cd9603105e455503/CoChe_PhanUngHoaHocHuuCo.ThaiDoanTinh.Tap2.pdf.html

TẬP 3

Mục lục:
Lời nói đầu
Các chữ biết tắt và thuật ngữ
Chương 11: Phản ứng cộng nucleophin
Chương 12: Phản ứng của gốc tự do
Chương 13: Phản ứng nhiệt và quang hoá
Chương 14: Phản ứng chuyển vị
Chương 15: Phản ứng oxy hoá khử
Tài liệu tham khảo.

PASSWORD: chem4all.vn

File name: CoChe&PhanUngHoaHocHuuCo.ThaiDoanTinh.Tap3.pdf
File size:26.88 MB

http://letitbit.net/download/62775.629c9c2972b59c11f79af774a963af21b/CoChe_PhanUngHoaHocHuuCo.ThaiDoanTinh.Tap3.pdf.html


3 Comments


  1. I am really not too familiar with this topic but I do like to visit blogs for layout ideas and interesting topics. You really expanded upon a subject that I usually don’t care much about and made it very exciting. This is a unique blog that I will take note of. I already bookmarked it for future reference. Cheers


  2. hello, I sent an web mail to you about this post, its not coming thru for me. Can you connect with me when you get a chance.


  3. This is exactly my very first time i have a look at this web site. I discovered so many interesting information inside your web site most definitely this discussion. Among the a lot of comments on your articles, I assume I am not the only one having all of the pleasure right here!Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *